КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА, СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА

МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА "КУЛТУРНА И ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ" Е ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА", СПЕЦИАЛНОСТ "ГЕОГРАФИЯ".

Обучението предоставя широки възможности за професионална реализация в управленски структури на териториални единици от различен пространствен ранг в съответствие с евро-атлантическата солидарност в НАТО и ЕС. Студентите получават теоретични знания и практически умения в областта на регионалния политически маркетинг и мениджмънт; геостратегическото прогнозиране и планиране; пространствения поведенчески и електорален анализ; регионалната политика и стратегическото планиране, необходими за успешната им реализация в управленските структури на наднационално, национално и местно ниво.
Успешно завършилите магистърската програма могат да заемат различни ръководни и експертни длъжности в правителствени и неправителствени организации на наднационално, национално, регионално и местно ниво, във външни културни, политически и икономически представителства, в държавни и частни фирми, занимаващи се с регионален маркетинг и мениджмънт, в научноизследователски, консултативни центрове, агенции за проучване на общественото мнение, във висши училища, като експерти към културни и политически движения и партии, и др.
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ (за студенти, които са завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър по следните специалности: География, Регионално развитие и политика, Туризъм, История и География, География и Биология)
Обучението протича в 2 семестъра* и е съботно-неделно или вечерно (в зависимост от възможностите на студентите).

ПЪРВИЯТ (ЗИМЕН) СЕМЕСТЪР ВКЛЮЧВА 6 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ С ОБЩ ХОРАРИУМ 360 часа (30 кредита):

1.Културно-философска и социална антропология
2.Методологични основи на политикогеографския и геополитическия анализ

3.Съвременни политически идеологии и системи – типология и класификация на страните в света

4.Основи на международното право и международните отношения

5.Поведенческа и електорална география – теоретични основи и практико-приложни аспекти

6.Глобална и регионална сигурност

ПРЕЗ ВТОРИЯ (ЛЕТЕН) СЕМЕСТЪР СЕ ИЗБИРА ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ ПРОФИЛИРАЩИ МОДУЛИ:

1. Културна география, глобална география и геостратегия

2. Културна и политическа география на Европа, Балканския полуостров и България

Избраният модул включва дисциплини, всяка от които носи по 3 кредита. През втория семестър студентът трябва да избере общо минимум пет дисциплини, от които четири да са от избрания модул и една – от другия модул, като това става в съответствие с желанието на студента и насоките от страна на неговия научен ръководител или ръководителя на магистърската програма.

През втория семестър студентът получава и 15 кредита за провеждане на самостоятелно изследване, подготовка и защита на дипломна работа.
ИЗБИРАЕМИ МОДУЛИ И ДИСЦИПЛИНИ ПРЕЗ ВТОРИЯ СЕМЕСТЪР
Избираем модул 1. КУЛТУРНА ГЕОГРАФИЯ, ГЛОБАЛНА ГЕОПОЛИТИКА И ГЕОСТРАТЕГИЯ
1.Глобализация и регионализация на съвременното цивилизационно развитие
2.Етно-конфесионални и културни общности в света
3.Политическата карта на света – основни етапи и съвременна структура
4.Културно-политически и социално-икономически организации в света
5.Пространствена структура и тенденции на съвременните световни икономически процеси
6.Геоглобалистика и устойчиво развитие
7.Основи на глобалната военна стратегия и сигурност
8.Изследователски семинар
Избираем модул 2. КУЛТУРНА И ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ НА ЕВРОПА, БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ И БЪЛГАРИЯ
1.Културна география на Европа
2.Регионални аспекти на европейската интеграция
3.Етно-конфесионална и политикогеографска структура на Балканския полуостров
4.Етнография на България
5.Електорална география на България
6.Регионална политика и методи за стратегическо регионално планиране
7.Управление на проекти за местно развитие
8.Изследователски семинар
Във всеки профилиращ модул студентът получава и 15 кредита за провеждане на самостоятелно изследване, подготовка и защита на дипломна работа. След успешно положени изпити по задължителните дисциплини се избира тема на магистърската теза. Заедно с научния ръководител или ръководителя на магистърската програма се разработва (в зависимост от темата на магистърската теза) индивидуален план, включващ избираеми дисциплини. След предварително съгласуване с ръководството на магистърската програма за научен ръководител може да бъде избран и специалист от други катедри на факултета или университета.
Семестриалната такса за студентите от държавна поръчка е 375 лв., а за обучение срещу заплащане - 550 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПРАВКИ:
Катедра РПГ - http://suggfrpg.net; rpg_ggf_su@abv.bg.
Ръководител на маг. програма:
доц. д-р Марин Русев - http://www.marinrusev.com
E-mail: rusevm@abv.bg
сл. тел. 029308419
GSM 0888247942

ЕСЕНЕН ПРИЕМ ЗА ЗАВЪРШИЛИ КОЛЕЖИ

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ И СРОКОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ КОЛЕЖИ С ДИПЛОМ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР"

ОБЩИЯТ СРОК НА ОБУЧЕНИЕ Е 2 ГОДИНИ (4 СЕМЕСТЪРА).

ОБУЧЕНИЕТО ЗАПОЧВА С ЕДНОГОДИШЕН КОМПЕНСИРАЩ УЧЕБЕН МОДУЛ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015-2016 г. СЪС СЛЕДНАТА СТРУКТУРА:

ПЪРВИ (ЗИМЕН) СЕМЕСТЪР:

- Основи на картографията

- География на стопанството

- География на населението и селищата

- Политическа география

- Въведение в географските информационни системи

ВТОРИ (ЛЕТЕН) СЕМЕСТЪР:

- Климатология и хидрология

- Геоморфология

- Ландшафтна екология

- Природна география на България

-Социално-икономическа география на България

- География на света

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016-2017 г. СТУДЕНТИТЕ ПРЕМИНАВАТ ДВУСЕМЕСТРИАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ЗАЕДНО СЪС СТУДЕНТИТЕ-СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПОСОЧЕНАТА ПО-ГОРЕ СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА.

ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ Е ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 г.

КАНДИДАТСТВАЩИТЕ НЕ ПОЛАГАТ КОНКУРСЕН ИЗПИТ, НО ТРЯБВА ДА ИМАТ СРЕДЕН УСПЕХ ОТ БАКАЛАВЪРСКАТА СТЕПЕН НЕ ПО-МАЛЪК ОТ ДОБЪР.

Кандидатите се обучават само в платената форма (семестриална такса - 550 лв.)
Началото на учебните занятия е през октомври 2015 г.

* За повече подробности виж квалификационната характеристика, структурата и съдържанието на МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА!!!


ВИПУСК 2010-2011

ВИПУСК 2010-2011

ВИПУСК 2011-2012

ВИПУСК 2011-2012

ВИПУСК 2012-2013

ВИПУСК 2012-2013

ВИПУСК 2013-2014

ВИПУСК 2013-2014
Няма публикации.
Няма публикации.